Ποι?τητα σημα?νει...Mammy's creperie

Δοκιμ?στε σ?μερα ?τι καλ?τερο προσφ?ρουμε, δημιουργ?ντα? ν?ε? γευστικ?? εμπειρ?ε? για σα? και του? αγαπημ?νου? σα?!

Μοναδικ? Club Sandwich

Τολμ?στε να δοκιμ?σετε κ?τι τελε?ω? διαφορετικ?, εμπνευσμ?νο απ? τι? σ?γχρονε? γαστρονομικ?? τ?σει?!

Χειροπο?ητο Vegan Φ?λλο Κρ?πα?

Δοκιμ?στε το ν?ο Captain Planet’s Vegan Menu ? περιηγηθε?τε στον κατ?λογο και δημιουργ?στε το δικ? σα? συνδυασμ?!

Φρ?σκε? Σαλ?τε?

Χρησιμοποιο?με φρ?σκα λαχανικ? απ? τοπικο?? παραγωγο?? και ?ξτρα παρθ?νο ελαι?λαδο Χαλκιδικ??!

Τι κ?νουμε

Δημιουργο?με καθημεριν? τι? δικ?? μα? φρ?σκε? ζ?με? σε ?να πλ?ρω? εξοπλισμ?νο παρασκευαστ?ριο. Εργαζ?μαστε μπροστ? σα? σε ανοιχτ? κουζ?να, ?τσι μπορε?τε να παρακολουθ?σετε απ? κοντ? ?λη τη διαδικασ?α παραγωγ?? και να πειστε?τε για την ποι?τητα των προ??ντων μα?. Διαλ?γουμε τα υλικ? μα? προσεκτικ? απ? τοπικο?? παραγωγο?? και δεσμευ?μαστε για την ποι?τητ? του?. Διαθ?τουμε σ?στημα προτ?που HACCP, πιστοπο?ηση ποι?τητα? Qms-Cert και ISO 22000. Ωστ?σο, ε?ναι επιλογ? μα? να μην βιομηχανοποιο?με πλ?ρω? την παραγωγικ? μα? διαδικασ?α, ?τσι το φαγητ? μα? ?χει το ?ρωμα τη? κουζ?να? τη? μαμ??!

Στη Mammy’s Creperie προσπαθο?με κ?θε μ?ρα για το καλ?τερο. Τα 16 χρ?νια πορε?α? μα? δε?χνουν ?να ταξ?δι γεμ?το γε?σει?, εμπειρ?ε?, αρ?ματα, ποι?τητα, αισθητικ?, χαρ??, απολα?σει?, αλλ? και λ?θη. Λ?θη απ? τα οπο?α μαθα?νουμε, εξελισσ?μαστε και επανερχ?μαστε πιο δυνατο?. Η αγ?πη μα? για το καλ? φαγητ? μα? παροτρ?νει καθημεριν? να δ?νουμε τον καλ?τερ? μα? εαυτ? και να σα? προσφ?ρουμε μοναδικ?? απολα?σει?.

Σα? περιμ?νουμε για τι? πιο δυνατ?? γευστικ?? εμπειρ?ε?!

Παραγγε?λτε τ?ρα!

Μπορε?τε ε?κολα και γρ?γορα οποιαδ?ποτε στιγμ? λειτουργε? το κατ?στημα μα? να κ?νετε την παραγγελ?α σα? χρησιμοποι?ντα? τον υπολογιστ? σα?. Εμε?? θα χειριστο?με την παραγγελ?α σα? με τον παραδοσιακ? τρ?πο.

Παραγγε?λτε Online!

Εαν π?λι ε?σαι πολυ?σχολο? και θ?λει? να παραγγε?λει? επιστρ?φοντα? σπ?τι, δεν ?χει παρ? να κατεβ?σει? την εφαρμογ? για Android κινητ? και tablets.

Ε?ναι πολ? ε?κολο...


Σ?γουρα ε?σαι ο πιο επικοινωνιακ?? τ?πο? απ? του? προηγο?μενου?. Σε αυτ? την περ?πτωση μπορε?? να μα? καλ?σει? στον τηλεφωνικ? αριθμ? που βλ?πει? ποιο κ?τω.


Τα υπ?λοιπα τα ξ?ρει?...

2310849020